ចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាពេលបច្ចុប្បន្ន

 បញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍មានជាយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ក៏ដូចជាទីក្រុងធំៗដទៃទៀតនៅលើសកលលោក។ ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះបញ្ហាចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅតែជាបញ្ហាចម្បង។ ក្នុងអត្ថបទនេះ ខ្ញុំនឹងលើកឡើងតែពីការកកស្ទះចរាចរណ៍និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត ក្រៅពីបញ្ហាគ្រោះថា្នក់ចរាចរណ៍ ព្រោះថាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ត្រូវបានគេលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀត។ បច្ចុប្បន្ននេះ បញ្ហាចរាចរណ៍ដែល